ГЭРЭЭ БОРЛУУЛАЛТЫН АЛБА

Гэрээ борлуулалтын алба

Гэрээ борлуулалтын алба нь ДЭХ-ээр хангах, хэрэглэх  гэрээ байгуулах, борлуулалтын орлого төлөвлөх, нэхэмжлэлийн дагуу орлого цуглуулж компанийн зорилтот түвшинг ханган биелүүлэх, эдийн засгийн чадавхийг дээшлүүлэх  үүрэгтэй санхүү, техникийн нэгж юм.