ИНЖЕНЕРИЙН АЛБА

Инженерийн алба

Инженерийн алба нь дулааны шугам сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангах, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн техник технологийн ойрын болон хэтийн бодлого чиглэлийг боловсруулж, дулаан түгээлт болон ТЭЗҮ-үүдийг оновчтой зөв төлөвлөн, дулааны сүлжээний дулааны, гидравлик, химийн горим, их засвар, шинэчлэлтийн ажлын төлөвлөлт, төсөл хөтөлбөрүүдийн хэрэгжүүлэлт, ДХС-ийг дижитал системд шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулах зорилготой бодлого төлөвлөлтийн нэгж юм.