САНХҮҮ БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС

Санхүү бүртгэлийн хэлтэс

Санхүү бүртгэлийн хэлтэс нь компаний санхүүгийн үйл ажиллагааг НББОУС-д нийцүүлэн НБББББ-ийн дагуу нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичгийг бүрдүүлэх, зорилтот түвшний биелэлтийг ханган ажиллах, хэрэглэгчийн өр, авлага барагдуулах үйл ажиллагааг зөв зохион байгуулах, хөрөнгө түүний эх үүсвэр болон үйлдвэрлэл, ажил үйлчилгээний санхүүгийн үр ашиг, мөнгөний бүрдүүлэлт, зарцуулалт, өмч хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт, ашиглалт зэрэгт байнгын хяналт тавьж ажилладаг санхүү удирдлагын нэгж юм