ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

Захиргаа удирдлагын хэлтэс

Захиргаа удирдлагын хэлтэс нь компанийн үйл ажиллагааны стратеги зорилтын хүрээнд удирдлагын манлайллыг хангах, хүний нөөцийн бодлого боловсруулах, бүтэц, цалин хөлсний бүдүүвчийг боловсронгуй болгох, хөдөлмөрийн харилцааг баталгаажуулах, ажилтнуудын мэргэжил, мэргэшлийг дээшлүүлэх, сургах, ажилтнуудын эрүүл мэнд, нийгмийн асуудлыг төлөвлөх, шийдвэрлэх, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, хөдөлмөрийн сахилгын асуудлыг шийдвэрлэх, компанийн мэдээлэл сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах, албан бичиг хэргийн хэрэгжилтийг хангуулах, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн соёлыг  дээшлүүлэх зэрэг үндсэн чиг үүрэг бүхий удирдлага, зохион  байгуулалтын үндсэн нэгж юм.

Back to top button
Close